11
Verejné obstarávanie
Kategória:

Popis

Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117). Seminár je zameraný na vysvetlenie procesu a jednotlivých fáz verejného obstarávania, praktického postupu zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Na simulovanom príklade vo svetle aktuálnej novely zákona prejdeme celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS od začiatku až po koniec - stanovenie stratégie obstarania zákazky, predpokladaná hodnota zákazky, príprava súťažných podkladov, návrhu zmluvy, hodnotiacich kritérií, podmienok účasti, výzvy na predkladanie ponúk, vypracovanie zápisníc z otvárania a vyhodnotenia ponúk, informačné povinnosti voči ÚVO, budeme riešiť žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu a objasníme aké sú lehoty. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké povinnosti je potrebné plniť. Dĺžka školenia je necelých 5 hodín.

Časti kurzu

1. časť
2. časť
3. časť
4. časť