Základné údaje o poskytovateľovi

Obchodné meno: Enforb s. r. o.,

Sídlo: Európska trieda 9, 040 13 Košice

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo (IČO): 45991766

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2023195471

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I

Číslo zápisu: 26973/V

Telefónne číslo: 0915 365 863

E-mailová adresa: info@ucimsa.online

Adresu, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu, požiadať o odstúpenie od zmluvy alebo podať sťažnosť: (je totožná so sídlom a e-mailovou adresou uvedenou vyššie).

Názov a adresa dozorného orgánu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice

Poskytovateľ nie je platcom DPH.


Základné pojmy

 1. Poskytovateľ – právnická osoba, prevádzkovateľ portálu ucimsa.online poskytujúceho služby online video kurzov.

 2. Zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie zmluvu o poskytovaní služby alebo služieb s Poskytovateľom. Uzavretiu zmluvy predchádza registrácia a prihlásenie sa na portáli ucimsa.online. Následne výber konkrétneho kurzu a kliknutie na Kúpiť, prečítanie, porozumenie a súhlas s týmito VOP a uhradenie ceny kupovaného kurzu.

 3. Predplatné – právo Zákazníka pristupovať k zakúpenému obsahu podľa podmienok definovaných týmito VOP.

 4. VOP – (tieto) všeobecné obchodné podmienky. Vzťahujú sa na zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Tvoria súčasť každej uzatvorenej zmluvy medzi predmetnými zmluvnými stranami.

 5. Kurz – videá obsahujúce informácie a obsah, nedodávanom na hmotnom nosiči.
Všeobecné informácie

 1. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 2. Kupujúci si vyberie službu na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke ucimsa.online, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo Kúpiť.

 3. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 4. Ceny jednotlivých služieb sú uvádzané vrátane všetkých povinných daní.

 5. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých povinných daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie služby zaplatiť a tak isto i zliav v prípade, že sú zákazníkovi poskytnuté a ten si ich i uplatnil.
O tomto portáli

 1. Portál ucimsa.online je webové sídlo na ktorom Poskytovateľ umožňuje vzdelávanie sa prostredníctvom online video kurzov zachytených na trvalých nosičoch Poskytovateľa.

 2. Video kurz obsahuje video ukážku kurzu, textový popis kurzu, cenu, prípadnú zľavu z ceny, meno autora, informáciu o kategórií a samotné videá s učebným materiálom.

 3. Každý video kurz môže zahŕňať viacero samostatných videí – jednotlivých častí kurzu. Tie sú sprístupnené po zakúpení.

 4. Pre zakúpenie predplatného na sledovanie kurzu je potrebné sa na portáli registrovať vyplnením príslušného formulára, ktorý je vyvolaný po kliknutí na tlačítko Registrovať a následným prihlásením sa.

 5. Registrovať sa je možné ako fyzická i právnická osoba.

 6. Registrácia je zdarma.

 7. Údaje získané registráciou slúžia pre účely identifikácie pri nákupe na stránke ucimsa.online a nebudú poskytnuté tretím stranám. Objednávky nie je možné uskutočniť bez registrácie.

 8. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového portálu ucimsa.online. Službu zasielania noviniek e-mailom môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@ucimsa.online.

 9. Pri registrácií berie Zákazník na vedomie a súhlasí so spracúvaním osobných údajov podľa zákona 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 10. Po úspešnej registrácií a prihlásení sa, si Zákazník vyberie kliknutím požadovaný jeden kurz. V prípade záujmu zakúpenia možnosti sledovania kurzu je potrebné kliknúť na tlačítko Kúpiť. Tým sa vytvorí objednávka obsahujúca sumarizačné informácie o Zákazníkovi a zakupovanom kurze. K uzavretiu zmluvy dochádza po vyjadrení prečítania a porozumenia týmto VOP a kliknutí na tlačítko Odoslať a zaplatiť. Tým je odoslaná objednávka. Následne je Zákazník presmerovaný na portál pre platbu kartou, kde uskutoční úhradu.

 11. Online sledovanie video kurzov je Zákazníkovi sprístupnené po pripísaní peňažných prostriedkov na účet. Spravidla sa tak udeje do 5 minút od realizácie platby platobnou kartou. V prípade nezrealizovania platby, sa zmluva považuje za neuzavretú a celý proces treba absolvovať znova. V prípade duplicitnej úhrady má Zákazník nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za duplicitnú platbu.

 12. Potvrdenie o akceptácií objednávky a zrealizovanej úhrade je Zákazník informovaný doručením elektronickej informácie a faktúry na kontaktný mail, ktorý uviedol pri registrácií. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a trvá 180 kalendárnych dní, počas ktorých je Zákazníkovi umožnené online sledovať zakúpené kurzy.

 13. Po zakúpení je možné obdobným spôsobom zakúpiť i akýkoľvek ďalší kurz z ponuky.

 14. Pri opätovnom zakúpení toho istého kurzu tým istým Zákazníkom cez to isté používateľské konto si môže Zákazník uplatniť po zaokrúhlení 80% zľavu z aktuálnej ceny kurzu.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Môže tak nastať ale iba v tom prípade, ak sa ešte poskytovanie digitálneho obsahu nezačalo.

 2. Odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný oznámiť formou elektronickej pošty na adresu uvedenú v týchto VOP.

 3. Po odstúpení od zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Zákazníkovi všetky platby a to len v prípade ak nedošlo k poskytovaniu digitálneho obsahu.

 4. Zákazníkovi nie je umožnené od zmluvy odstúpiť, ak poskytovanie elektronického obsahu nedodávanom na hmotnom nosiči začalo s vyslovným súhlasom Zákazníka a ten súhlasil, že bol riadne poučený o strate práva na takéto odstúpenie od zmluvy.

 5. Kúpa predplatného na získanie digitálneho obsahu je podmienená vyjadrením súhlasu a preukázaním informovanosti zaškrtnutím príslušného tlačítka v rámci procesu kúpy, že bol Zákazník riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 6. Ak Poskytovateľ nie je schopný Zákazníkovi objednanú službu sprístupniť a vada je na strane Poskytovateľa i napriek uzatvorenej zmluve je Poskytovateľ povinný bezodkladne Zákazníka informovať o probléme a do 14 dní mu peniaze za predmetný kurz vráti, ak sa predtým nedohodli na alternatívnom plnení.

 7. Vrátením kúpnej ceny Zákazníkovi zaniká medzi Poskytovateľom a Zákazníkom zmluvný vzťah.Záverečné ustanovenia

 1. Základným platidlom je mena euro.

 2. Každé zakúpené predplatné kurzu je výhradne určené pre jedného Zákazníka a jedno používateľské konto.

 3. Poskytovateľ má právo monitorovať aktivity Zákazníka na webovom portáli za účelom skvalitnenia svojich služieb.

 4. Poskytovateľ má právo obmedziť prístup Zákazníkovi v prípade podozrenia z porušenia týchto VOP.

 5. Je prísne zakázané sťahovanie, kopírovanie, šírenie alebo posúvanie zakúpeného obsahu Zákazníkom tretím stranám.

 6. Zákazník nesmie svoje prístupové údaje poskytovať tretím stranám, ani im nijak umožniť prezeranie zakúpeného obsahu.

 7. Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2017 do odvolania, alebo vydania nových.

 8. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.